• japan
 • english
 • indonesia
 • korean
 • china
 • china
 • vietnamese
 • deutsch
 • russian
 • thailand
 • polski
 • spanish
 • swedish
 • swedish
 • italian
 • french

Wprowadzenie do 4 funkcji OJAD

Omówienie OJAD

OJAD to internetowy słownik dla nauczycieli i uczniów języka japońskiego. W celu ułatwienia nauki japońskiego akcentu dostępne są 4 narzędzia: Wyszukiwanie Słów. Wyszukiwanie Sufiksów Czasowników, Wyszukiwanie Tekstowe oraz Nauczyciel Prozodii Suzuki-kun.

Strona ta prezentuje cztery funkcje OJAD. Po wstępnym zapoznaniu się z nimi najlepiej wypróbować je na stronie Jak korzystać z OJAD.

4 funkcje OJAD

Poniżej znajduje się krótkie objaśnienie każdej z funkcji.

Wyszukiwanie Słów
Możliwe jest wyszukanie rodzaju akcentu w odmienianych formach (ok. 10 rodzajów) słów występujących w podręcznikach języka japońskiego. Można wyszukać słowo lub rozdział w którym ono pojawiło się po raz pierwszy. Używając tej funkcji możliwe jest odsłuchanie i pobranie nagrań.
Wyszukiwanie Sufiksów Czasowników
Dla słów, które nie są ujęte w wyszukiwaniu słów, możliwe jest wyszukanie rodzaju akcentu sufiksów czasowników. Przy pomocy tej funkcji możliwe jest określenie jak zmienia się akcent po dodaniu sufiksów dla wyrażeń takich jak "つくりたがらない".
Wyszukiwanie Tekstowe
Można wprowadzić zdanie po japońsku (lub skopiować fragment strony internetowej) w celu określenia rodzajów akcentu dla odmienianych słów. Możliwe jest następnie sprawdzenie rodzajów akcentów dla odmienianych słów pojawiających się w zdaniu.
Nauczyciel Prozodii Suzuki-kun
Wprowadzając zdanie do pola tekstowego: (1) pozycja jądra akcentu zostanie oszacowana i wyświetlona, (2) kontur dźwięku podczas czytania na głos zostanie oszacowana i wyświetlona. Zakłada się, że w przypadku konturu dźwięku nie jest kładziony nacisk na żadne ze słów. Nie jest możliwe wyrażanie emocji takich jak na przykład zaskoczenie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji wymienionych powyżej należy wybrać odpowiedni link z poniższej tabeli.