• japan
 • english
 • indonesia
 • korean
 • china
 • china
 • vietnamese
 • deutsch
 • russian
 • thailand
 • polski
 • spanish
 • swedish
 • swedish
 • italian
 • french

Lịch sử truy cập

Lịch sử truy cập tới thời điểm hiện tại

Có thể xem lịch sử truy cập OJAD tới thời điểm hiện tại theo từng khu vực tại trang này.

Đang thống kê bằng Google Analytics. Số lượng truy cập hiển thị tại trang chủ có thể thay đổi ít nhiều so với số lượng truy cập do Google Analytics hiển thị.

Lịch sử truy cập tổng hợp từ lúc bắt đầu đến cuối tháng trước

Lịch sử truy cập tháng
Lịch sử truy cập tháng 10 năm 2016
Lịch sử truy cập tháng 9 năm 2016
Lịch sử truy cập tháng 8 năm 2016
Lịch sử truy cập tháng 7 năm 2016
Lịch sử truy cập tháng 6 năm 2016
Lịch sử truy cập tháng 5 năm 2016
Lịch sử truy cập tháng 4 năm 2016
Lịch sử truy cập tháng 3 năm 2016
Lịch sử truy cập tháng 2 năm 2016
Lịch sử truy cập tháng 1 năm 2016
Lịch sử truy cập tháng 12 năm 2015
Lịch sử truy cập tháng 11 năm 2015
Lịch sử truy cập tháng 10 năm 2015
Lịch sử truy cập tháng 9 năm 2015
Lịch sử truy cập tháng 8 năm 2015
Lịch sử truy cập tháng 7 năm 2015
Lịch sử truy cập tháng 6 năm 2015
Lịch sử truy cập tháng 5 năm 2015
Lịch sử truy cập tháng 4 năm 2015
Lịch sử truy cập tháng 3 năm 2015
Lịch sử truy cập tháng 2 năm 2015
Lịch sử truy cập tháng 1 năm 2015
Lịch sử truy cập tháng 12 năm 2014
Lịch sử truy cập tháng 11 năm 2014
Lịch sử truy cập tháng 10 năm 2014
Lịch sử truy cập tháng 9 năm 2014
Lịch sử truy cập tháng 8 năm 2014
Lịch sử truy cập tháng 7 năm 2014
Lịch sử truy cập tháng 6 năm 2014
Lịch sử truy cập tháng 5 năm 2014
Lịch sử truy cập tháng 4 năm 2014
Lịch sử truy cập tháng 3 năm 2014
Lịch sử truy cập tháng 2 năm 2014
Lịch sử truy cập tháng 1 năm 2014
Lịch sử truy cập tháng 12 năm 2013
Lịch sử truy cập tháng 11 năm 2013
Lịch sử truy cập tháng 10 năm 2013
Lịch sử truy cập tháng 9 năm 2013
Lịch sử truy cập tháng 8 năm 2013
Lịch sử truy cập tháng 7 năm 2013
Lịch sử truy cập tháng 6 năm 2013
Lịch sử truy cập tháng 5 năm 2013
Lịch sử truy cập tháng 4 năm 2013
Lịch sử truy cập tháng 3 năm 2013
Lịch sử truy cập tháng 2 năm 2013
Lịch sử truy cập tháng 1 năm 2013
Lịch sử truy cập tháng 12 năm 2012
Lịch sử truy cập tháng 11 năm 2012
Lịch sử truy cập tháng 10 năm 2012
Lịch sử truy cập tháng 9 năm 2012
Lịch sử truy cập tháng 8 năm 2012