• japan
 • english
 • indonesia
 • korean
 • china
 • china
 • vietnamese
 • deutsch
 • russian
 • thailand
 • polski
 • spanish
 • swedish
 • swedish
 • italian
 • french

สึซึกิคุง ติวเตอร์สอนการออกเสียง

สำหรับประโยคที่มีการตัดแบ่งวลี จะแสดงแบบแผนชองจุดที่มีการลงเสียงสูงของประโยคโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของเสียงสูงต่ำ (Pitch Pattern) การแบ่งวลีในประโยคให้ใช้ ",、.。,.?!?!::" "//"หรือขึ้นบรรทัดใหม่โดยผู้ใช้เป็นผู้กำหนด นอกจากนี้ การระบุตำแหน่งจบประโยคหรือตำแหน่งสุดท้ายของประโยคให้ใช้ "。..?!?!" หรือขึ้นบรรทัดใหม่ ตำแหน่งสุดท้ายของประโยคถือเป็นตำแหน่งสุดท้ายของวลีด้วย ฟังก์ชันเหล่านี้สามารถใช้ได้กับประโยคคำถามเช่นกัน ฟังก์ชั่นนี้แตกต่างจาก OJAD เวอร์ชั่นไกด์ตำราเรียน (Textbook Guide Version) เนื่องจากการวิเคราะห์หน่วยคำ การคาดคะเนขอบเขตของการแบ่งวรรคออกเสียง และการคาดคะเนแกนพยางค์นั้น ใช้เทคนิคการประมวลผลสัญญาณเสียงแบบอัตโนมัติ จึงอาจจะไม่ถูกต้องแม่นยำ 100% อย่างไรก็ดี คณะผู้จัดทำก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าOJADจะได้รับการนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นได้บ้างไม่มากก็น้อย

อ่านรายละเอียดชองฟังก์ชั่นอ่านออกเสียงได้ที่ตรงนี้และกรุณาศึกษาข้อควรระวังดังต่อไปนี้
อย่างไรก็ดี ฟังก์ชั่นนี้ใช้ผลการวิจัยของสถาบันวิจัย KDDI

ข้อควรระวังในการอ่านออกเสียงข้อความ

ในฟังก์ชั่นการอ่านออกเสียงนั้น จะแสดง Pitch Pattern และการอ่านออกเสียงข้อความที่ใช้ในระดับสูง & ระดับสูง หรือ ระดับต้น & ระดับต้นเท่านั้น เสียงที่แสดงในระดับต้น & ระดับต้นก็เป็นเสียงที่ใช้ในระดับสูง & ระดับสูง เพราะระบบยังไม่รองรับแบบแผนการอ่านออกเสียงระดับต้น & ระดับต้นเ การแก้ไขการออกเสียงด้วย Pitch editor ก็ใช้ได้เฉพาะในส่วนของระดับสูง & ระดับสูงเท่านั้น

なお,句点,読点,/記号では,ポーズ長が異なります。/記号は,句点,読点より短いポーズとなっています。

คณะผู้จัดทำไม่อนุญาตให้นำข้อมูลเสียงที่ได้จากสึซึกิคุงหรือเครื่องมือการออกเสียงของสึซึกิคุงไปใช้กับเครือ่งมือหรือโปรแกรมอื่นๆนอกเหนือจากOJADทั้งในทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ไม่รวมถึงการบันทึกข้อมูลเสียงของสึซึกิคุงเพื่อใช้ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือการทำวิจัย