• japan
 • english
 • indonesia
 • korean
 • china
 • china
 • vietnamese
 • deutsch
 • russian
 • thailand
 • polski
 • spanish
 • swedish
 • swedish
 • italian
 • french

Tìm cấu trúc sau động từ

Thể Kiểu có dấu trọng âm Động từ nhóm 1 Kiểu có dấu trọng âm Động từ nhóm 2 Kiểu có dấu trọng âm Động từ nhóm 3 Kiểu ngang Động từ nhóm 1 Kiểu ngang Động từ nhóm 2 Kiểu ngang Động từ nhóm 3
○○ます

Thể Kiểu có dấu trọng âm Động từ nhóm 1 Kiểu có dấu trọng âm Động từ nhóm 2 Kiểu có dấu trọng âm Động từ nhóm 3 Kiểu ngang Động từ nhóm 1 Kiểu ngang Động từ nhóm 2 Kiểu ngang Động từ nhóm 3
○○ます
(様態)


(様態)


(様態)


(様態)


(様態)


(様態)
Thể Kiểu có dấu trọng âm Động từ nhóm 1 Kiểu có dấu trọng âm Động từ nhóm 2 Kiểu có dấu trọng âm Động từ nhóm 3 Kiểu ngang Động từ nhóm 1 Kiểu ngang Động từ nhóm 2 Kiểu ngang Động từ nhóm 3
○○る+ N


+ N


+ N


+ N


+ N


+ N


(伝聞)


(伝聞)


(伝聞)


(伝聞)


(伝聞)


(伝聞)


Thể Kiểu có dấu trọng âm Động từ nhóm 1 Kiểu có dấu trọng âm Động từ nhóm 2 Kiểu có dấu trọng âm Động từ nhóm 3 Kiểu ngang Động từ nhóm 1 Kiểu ngang Động từ nhóm 2 Kiểu ngang Động từ nhóm 3
○○て+ N


+ N


+ N


+ N


+ N


+ N